Вітаю Вас, Гість

ШКІЛЬНА УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА "ВКРАЇНА"

Дуже важко уявити звичайнісіньку сучасну школу без учнівського самоврядування, яке є першим кроком учня до самореалізації, місцем, де кожен  відчує себе впевненою особистістю, де ніхто нікому не заважає   втілити у життя безліч своїх мрій та ідей.

Учнівське само­врядування Миропільського навчально-виховного комплексу має цілеспрямовану, конкретну, систе­матичну, організовану діяльність школярів. У процесі її впровадження реалізуються функції управління, спрямовані на вирішення завдань, які стоять перед учнівським колек­тивом.  Діяльність учнівського самоврядування підпорядкована фор­муванню особистості з глибоко ус­відомленою громадянською пози­цією, забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом за­лучення їх до активної та система­тичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи. Школярі зайняті різноманітними видами громадської діяльності, більшість із них вирізняється свідомою дисципліною, високою громадською активністю.

Розвиток самоврядування як процесу залежності змісту діяль­ності від вимог суспільства є дуже важливим. Саме такий підхід ак­туальний сьогодні. Учнівське са­моврядування – це  результат цілеспрямованих педагогічних зусиль, спрямованих на організацію учнівського колективу. Уч­нівське самоврядування  сприяє  розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних взаємин виховного колективу на принципах самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та са­модостатності особистості.

Учнівське самоврядування сприяє виробленню в учнів певних якостей:

 •  відповідальність за доруче­ну справу, за колектив, за все, що відбувається навколо;
 •  принциповість – уміння кри­тикувати, належним чином сприй­мати критику, давати об'єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам оточуючих;
 •  самостійність;
 •  готовність, залежно від кон­кретних умов, знаходити правиль­не рішення, долати труднощі;

• творче ставлення до дійсності;

• вміння виявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.

Учнівське самоврядування у Миропільському навчально-виховному комплексі  представляє собою діяльність учнівської республіки «ВКраїна», що має свою структуру, принципи роботи, обов’язки та права, які гарантує  Конституція шкільної учнівської республіки «ВКраїна», що  набула чинності  12 травня 2011 року.

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МИРОПІЛЬСЬКОМУ  НВК

ШКІЛЬНА УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА «ВКРАЇНА»

Принципи роботи органів учнівського самоврядування Миропільського НВК

Демократичність - об­рання органів самоврядування на основі громадської думки;

Ви­борність - на основі об'єктивної характеристики кандидатур відбу­вається голосування за висунуту кандидатуру;

Змінність - зміна діля­нок роботи, забезпечення кожно­му члену нових функцій у колек­тиві;

Звітність - звіт про виконан­ня доручень після завершення певного виду діяльності; співро­бітництво, довір'я, узгодженість між членами колективу, доросли­ми і дітьми;

Особиста і колективна відповідальність за ухвалення рішень та їх виконання;

Гласність, контроль;

Демократизація взаємин дорослих і дітей.

Якщо хочеш змінити світ на краще – почни з себе! Твори своє життя!

Наш девіз:  Створити  себе! Створити школу! Створити країну!

           Наші принципи: демократичність, виборність, змінність, звітність, особиста і колективна відповідальність, гласність та контроль, демократизація.

 Наша місія:

- Сприяння розвитку творчого потенціалу учнівської молоді.

- Залучення учнівської молоді до процесу прийняття рішень.

- Залучення учнівської молоді до участі у громадському житті.

- Навчання учнівської молоді захисту своїх прав та інтересів.

Наш статус:

      Учнівська республіка «ВКраїна»

Наша діяльність:

 • Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення    особистості, розвиток творчого потенціалу учнів, навчання самостійності і відповідальності;
 • Сприяння розвитку творчої особистості учнів;
 • Гармонійний розвиток особистості;
 • Формування активної позиції кожної особистості;
 • Вироблення умінь та навичок співробітництва;
 • Забезпечення виконання учнями своїх обов’язків та захист їхніх прав;
 • Формування повноцінного громадянина держави.

 

МЕТА  І ЗАВДАННЯ

Мета:  розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, захист їх прав та інтересів, залучення до участі у громадському житті.

Завдання:

- розбудова демократичної системи учнівського самоврядування; розробка механізмів їх взаємодії і координації;

- стимулювання розвитку реалізації лідерського потенціалу юнаків та дівчат у різних сферах їх життєдіяльності;

- забезпечення умов для повноправної участі учнівської молоді у прийнятті рішень, широкого залучення молоді до формування органів самоврядування;

- формування соціальної активності і життєвої компетентності на основі таких соціальних умінь як  готовність до участі в процесах державотворення;

- формування в учнівської молоді правової культури, надання їй допомоги в оволодінні способами і методами реалізації своїх прав в державі і суспільстві;

- підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля;

- утвердження конструктивної взаємодії в трикутнику «педагогічний колектив – учні – батьки» з метою розв’язання спільних проблем.